Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TP Estore B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. TP Estore: TP Estore B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Koningsweg 45C, 3582Gb Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58955216. Onder TP Estore wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan alle overige handelsnamen waaronder TP Estore handelt, zoals UTPinfra, Unifisupply.nl, Unifisupply.be, Ubntsupply.nl, Ubntsupply.be, Edgerouter.nl en Tpestore.nl.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TP Estore een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen TP Estore en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee TP Estore zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot dienstverlening en/of de verkoop en levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen TP Estore en een consument wordt gesloten in het kader van een door TP Estore georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van TP Estore en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een overeenkomst tussen TP Estore en een consument tot stand gekomen middels de website. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door TP Estore geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van TP Estore op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst aangaat.
 6. Abonnement/duurovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in lid 4 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
 7. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens TP Estore te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
  • online clouddiensten, te weten de geautomatiseerde exploitatie van netwerkdiensten in verband met het gebruik, door of namens de wederpartij, van de Unifi Cloud Controller;
  • de uitvoering van UTP-bekabelingwerkzaamheden, al dan niet op regiebasis;
  • ondersteuning bij het beheren en onderhouden van (UniFi-)netwerken, en/of;
  • adviesverlening met betrekking tot netwerken en andere ICT-gerelateerde zaken.
 1. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door of namens TP Estore aan de wederpartij te verkopen en/of te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, routers, switches, telefoons, camera’s en accessoires.
 2. Website: iedere website van TP Estore door middels waarvan een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
 3. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand is gesloten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten c.q. binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst op afstand tot dienstverlening, zonder opgave van redenen te ontbinden.
 4. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TP Estore en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door TP Estore worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van TP Estore (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van TP Estore, binden hem niet. Druk- en zetfouten, onder meer op de website, worden voorbehouden.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van TP Estore, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TP Estore anders aangeeft.
 4. In geval de overeenkomst middels de website wordt gesloten, wordt de totstandkoming daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigd.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. TP Estore spant zich te allen tijde in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door TP Estore vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van TP Estore treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij TP Estore schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen TP Estore zijn verplichtingen alsnog na kan komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Overeengekomen termijnen vangen niet eerder aan dan nadat TP Estore alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument een overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden. Betreft de overeenkomst op afstand dienstverlening, dan geldt dit recht, behoudens het bepaalde in dit en het volgende lid, eveneens, doch vangt de ontbindingstermijn aan op de dag van totstandkoming van de overeenkomst op afstand.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door TP Estore aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij TP Estore. Zo spoedig mogelijk nadat TP Estore in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal TP Estore de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakking daarvan. Slechts wanneer de producten en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met TP Estore aanspraak gemaakt worden op het recht van ontbinding. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. TP Estore heeft het recht om restockingskosten te berekenen indien het product niet meer gesealed is en/of gebruikt is. TP Estore heeft ter zake te allen tijde het recht om minimaal € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand, conform het bepaalde in lid 2, door TP Estore is bevestigd.
 5. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 6. TP Estore zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele kosten als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door TP Estore zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 7. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot dienstverlening geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 8. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument TP Estore een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door TP Estore is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan TP Estore moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.

ARTIKEL 6. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding in geval van:

 1. een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en;
  • de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra TP Estore de overeenkomst op afstand is nagekomen.
 1. een overeenkomst op afstand waarbij de consument TP Estore verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
  • aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
  • de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren.
 2. een overeenkomst op afstand waarbij de prijs van de producten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop TP Estore geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 3. levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 6. levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 7. levering van producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 7. | ONLINE CLOUDDIENSTEN

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op online clouddiensten als bedoeld in artikel 1.7 onder a.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt elk abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd en is elk abonnement opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. Opzegging dient per e-mail (info@mijnunifi.nl) te geschieden.
 4. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. TP Estore kan hiervan in het voordeel van de wederpartij afwijken.
 5. Compatibel met de Unifi Cloud Controller zijn uitsluitend die zaken en toepassingen als door TP Estore uitdrukkelijk is vermeld. Voor incompatibiliteit van andere zaken en toepassingen draagt TP Estore geen enkele aansprakelijkheid. De dienstverlening strekt voorts niet verder dan voor de verschillende abonnementsvormen uitdrukkelijk is bepaald.
 6. Voordat TP Estore uitvoering aan de diensten behoeft te geven, is vereist dat de wederpartij de setup fee heeft voldaan middels elektronische betaling via de website. Betaling van abonnementskosten geschiedt middels maandelijkse automatische incasso. Daartoe dient de wederpartij binnen één maand na totstandkoming van de overeenkomst het door TP Estore aangeboden SEPA-machtigingsformulier, volledig en naar waarheid ingevuld, aan TP Estore te retourneren.
 7. Na totstandkoming van de overeenkomst, wordt een intake-formulier aan de wederpartij aangeboden ter voorconfiguratie van de dienstverlening door TP Estore. Dit formulier dient zo spoedig mogelijk, volledig en naar waarheid ingevuld, aan TP Estore te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de voorconfiguratie niet kan plaatsvinden en geen verdere uitvoering aan de overeenkomst gegeven kan worden. De gevolgen van het niet conform deze voorschriften retourneren van het intake-formulier komt voor rekening en risico van de wederpartij en schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij nimmer op. Voor oplevering van de voorconfiguratie wordt een termijn van één tot twee weken aangehouden.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen, betreffen alle in verband met de opzet en uitvoering van de diensten aan de wederpartij te leveren zaken “plug en play” zonder dat de wederpartij, behoudens voor zover TP Estore schriftelijke instructies verstrekt, aanspraak maakt op persoonlijke ondersteuning door TP Estore. In geval overeengekomen is of wordt dat werkzaamheden op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen locatie worden uitgevoerd, worden daarvoor het door TP Estore gehanteerde uurtarief, alsmede reis- en voorrijkosten berekend, conform het bepaalde in artikel 13.2. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet indien en voor zover daarvan schriftelijk tussen partijen is afgeweken.
 9. Indien in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een andere door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij er zorg voor dat de door TP Estore tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot die locatie toegang verkrijgen en zij kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Wijzigingen in de dienstverlening, voor zover zulks mogelijk is, alsmede andere aanvragen, dienen per –email of via de website te worden ingediend. Vergt een aanvraag persoonlijke terugkoppeling van TP Estore, dan bedraagt de responsetijd ten hoogste vijf werkdagen.
 11. Updates ten aanzien van de Unifi Cloud Controller worden driemaandelijks uitgevoerd. Voor zover de dienstverlening onderhevig is aan een testperiode, vinden geen updates plaats.

ARTIKEL 8. | UTP-BEKABELING, ONDERSTEUNING, BEHEER, ONDERHOUD, ADVIESVERLENING EN OVERIGE DIENSTEN

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle andere diensten dan de online clouddiensten als bedoeld in artikel 1.7 onder a.
 2. De overeenkomst omvat uitsluitend de dienstverlening die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. TP Estore is, onverminderd de mogelijkheid van partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien partijen overeenkomen dat TP Estore prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, worden deze prestaties, voor zover de prijs daarvoor niet uitdrukkelijk door partijen is vastgesteld, gefactureerd tegen het gebruikelijke voor die prestaties door TP Estore gehanteerde tarief.
 3. TP Estore verleent de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard of strekking van de diensten daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt TP Estore zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder dat hij kan instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
 4. De wederpartij staat er steeds voor in dat zij alle informatie (waaronder eventuele documentatie mede begrepen) die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door TP Estore voorgeschreven wijze, aan TP Estore beschikbaar stelt. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan TP Estore beschikbaar gestelde informatie.
 5. De wederpartij dient TP Estore steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties.
 6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de diensten. Voorts dient de wederpartij, voor zover onderstaande punten gelet op de aard van de diensten relevant zijn, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  • de door TP Estore tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de diensten aaneengesloten en ongehinderd kunnen verlenen gedurende de normale werkuren. Indien TP Estore dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verlenen van de diensten buiten de normale werkuren. TP Estore zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
  • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen en andere hulpmiddelen;
  • de locatie van uitvoering veilig is en vrij is van obstakels;
  • alle in redelijkheid van de wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de diensten worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
  • de wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de diensten benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen overige gegevens.
 1. TP Estore dient, indien op locatie van de wederpartij of een andere door de wederpartij aangewezen locatie wordt gewerkt, kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door TP Estore gewenste zaken en voorzieningen. Op verzoek van TP Estore dient de wederpartij tevens een geschikte werkruimte ter beschikking te stellen indien en voor zover dit een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst bevordert.
 2. Indien medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de wederpartij, dan wel door de wederpartij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van TP Estore en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door TP Estore mogelijk te maken.

Derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar oordeel van TP Estore vereist, is TP Estore bevoegd derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is TP Estore niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de overeenkomst betrokken derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die TP Estore bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan TP Estore, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van TP Estore, zelf partij bij de overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de eventuele derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door TP Estore worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. TP Estore gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.

Duur en tussentijdse annulering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de opdracht, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat het een duurovereenkomst betreft.
 2. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, na verstrijken van deze looptijd steeds voor de duur van 12 maanden stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, wordt een duurovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan met een consument, uitsluitend stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Een duurovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk annuleert of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is TP Estore gerechtigd om vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor TP Estore voortvloeiende schade.

Klachten

 1. Eventuele klachten over de dienstverlening van TP Estore dienen door de wederpartij onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan TP Estore mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan TP Estore schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij TP Estore te worden ingediend.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor TP Estore uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 9. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bestelde producten voor afhalen op locatie van TP Estore ter beschikking van de wederpartij staan, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. In geval geen specifiek afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. TP Estore neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. TP Estore is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de wederpartij heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. TP Estore behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en de overeengekomen prijs te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal TP Estore de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van TP Estore mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. TP Estore is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien TP Estore bij toepassing van de leden 6 tot en met 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.
 10. Het bepaalde in de leden 7 tot en met 9 van dit artikel laat de rechten van consumenten in verband met het recht van ontbinding onverlet.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. Op door TP Estore geleverde producten rust een garantietermijn van één jaar, doch uitsluitend voor zover dat voor de betreffende producten uitdrukkelijk is vermeld. Behoudens het bepaalde in het volgende lid, is elke andere vorm van garantie uitgesloten.
 2. Een door TP Estore, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens TP Estore kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan TP Estore of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften, gebruik in strijd met de overige aanwijzingen van of vanwege TP Estore en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met toestemming van TP Estore zijn uitgevoerd.
 4. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. TP Estore streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. TP Estore is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden duurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien TP Estore bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. TP Estore is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst TP Estore ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is TP Estore gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TP Estore op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die TP Estore ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien TP Estore de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door TP Estore vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle vermelde prijzen exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de wederpartij komen. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 2. Eventuele voorrij- en reiskosten in verband met de uitvoering van werkzaamheden, bedragen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, € 0,65 met een minimum van € 16,25 (25 km).
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is TP Estore gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. TP Estore is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen, tenzij de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument en de doorberekening van de prijsverhoging zou plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 5. Wijzigingen in overeengekomen prijzen van de dienstverlening, anders dan bedoeld in lid 3 en 4, worden door TP Estore ten minste 60 dagen van tevoren bekendgemaakt.
 6. Indien en voor zover de prijzen en/of kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van regiewerk, worden de daadwerkelijk gewerkte uren en gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de wederpartij doorberekend.
 7. TP Estore is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruit- of tussentijdse betaling van de overeengekomen prijs en/of eventueel bijkomende kosten te vorderen. Voor zolang de wederpartij in gebreke is met de nakoming van enige op haar rustende, reeds opeisbare betalingsverplichting jegens TP Estore, is TP Estore, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 8. In geval uitdrukkelijk betaling middels overboeking is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door TP Estore voorgeschreven wijze. Aan het betalen op rekening kan TP Estore bijzondere voorwaarden verbinden.
 9. In geval van automatische incasso is TP Estore, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, gerechtigd redelijke administratiekosten aan de wederpartij door te berekenen in geval een termijn niet automatisch kan worden geïncasseerd of gestorneerd wordt. In dat geval is de wederpartij gehouden de openstaande betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te voldoen, binnen de door TP Estore vermelde betalingstermijn en op de door TP Estore voorgeschreven wijze.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 11. In geval van betalingsverzuim van de wederpartij ten aanzien van de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.7 onder a, is TP Estore gerechtigd alle instellingen van de wederpartij in verband met de Unifi Cloud Controller te verwijderen, mits de wederpartij binnen een in een ingebrekestelling van TP Estore gestelde redelijke termijn alsnog niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met herstel van deze instellingen komen, conform de door TP Estore gebruikelijk gehanteerde tarieven, voor rekening van de wederpartij.
 12. Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van c.q. op de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 14. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van TP Estore, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. TP Estore is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de dienstverlening van TP Estore.
 2. TP Estore is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van TP Estore afhankelijk is.
 3. TP Estore is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen of andere schadelijke componenten die schade aanrichten aan de hard- of software van de wederpartij of derden.
 4. TP Estore spant zich naar alle redelijkheid in de opgeleverde online diensten en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. TP Estore is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden.
 5. Voor zover TP Estore in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop TP Estore weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan TP Estore op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met TP Estore of het
  verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met TP Estore.
 6. De wederpartij dient TP Estore terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens voor zover dit in het kader van de overeenkomst redelijkerwijs geboden is. Wanneer de wederpartij dit nalaat, is laatstbedoelde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door TP Estore geleden schade.
 7. TP Estore draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de wederpartij of derden van de door TP Estore geleverde producten.
 8. De wederpartij draagt de schade die veroorzaakt is door:
  • een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
  • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
  • een andere omstandigheid die niet aan TP Estore kan worden toegerekend.
  • Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van TP Estore bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TP Estore aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TP Estore toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1.  
 1. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TP Estore beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van TP Estore betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TP Estore te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van TP Estore daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van TP Estore dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
 2. In geval van een consumentenkoop strekken de beperking uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TP Estore bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt ter zake een consumentenkoop na verloop van twee maanden na ontdekking van het gebrek.
 4. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TP Estore, zal de wederpartij TP Estore vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens TP Estore, alsmede het gebruik van de door of namens TP Estore geleverde producten.

ARTIKEL 15. | KLACHTEN M.B.T. ONLINE CLOUDDIENSTEN EN PRODUCTVERKOOP

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op productverkoop, en online clouddiensten als bedoeld in artikel 1.7 onder a.
 2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (info@mijnunifi.nl) te worden ingediend bij TP Estore.
 3. Bij TP Estore ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door TP Estore verkochte en geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de door TP Estore verkochte producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht TP Estore hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan TP Estore of de door TP Estore aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. TP Estore is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door TP Estore aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de in het kader van de dienstverlening door TP Estore verstrekte documentatie, waaronder eventuele rapportages, tekeningen, alsook (mondelinge) adviezen, aangeboden software, de domeinnamen, de Unifi Cloud Controller en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan TP Estore of zijn licentiegevers. Het is de wederpartij verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor andere doeleinden te gebruiken dan waarin de overeenkomst nadrukkelijk voorziet.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. De wederpartij is niet gerechtigd haar rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TP Estore.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van TP Estore aanhangig worden gemaakt.